Lai nodrošinātu skaidrus pakalpojumu saņemšanas nosacījumus portāla lietotājiem, kā arī pasargātu portāla īpašniekus no liekiem riskiem, tika izstrādāta īpaša dokumentācija lietotājiem: lietošanas noteikumi un konfidencialitātes politika. Dokumentācijas izstrādē un uzturēšanā piedalījās gan mārketinga speciālisti, gan juristi, garantējot atbilstību likumdošanai un godīgās komercprakses principiem.