Rentabilitātes uzlabošana

Lai optimizētu IT uzņēmuma risinājumu rentabilitātes rādītājus, tika izstrādātas Excel veida aprēķinu tabulas. Tās uzskaita projekta ietvaros veiktās darbības, ārējos izdevumus, darbaspēka izmaksas, komunikācijas laikus un citus resursus.